Stadgar

Uppsticklingarna – Trädgårdsällskapet i Falkenberg

Stadgarna antagna vid årsmöte 2004-03-04. Reviderade vid årsmötet 2019-02-05.

Avskrift 2018-01-12, 2019-02-11

1 § Namn

Föreningens namn är Uppsticklingarna – Trädgårdsällskapet i Falkenberg,  med sitt säte i Falkenbergs kommun.

2 § Ändamål

Trädgårdsällskapet är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

3§ Medlemmar

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen. Föreningen kan utse en person till hedersmedlem som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete för att främja trädgårdsintresse.

4§ Medlemsavgift

Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Sällskapet är anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som medlemstidning.

5§ Tidpunkt för årsmötet och kallelse till årsmöte      

Årsmötet hålls före mars månad utgång. Kallelse till årsmötet skall ske senast tre veckor för fastställd dag för årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas, ska på begäran vara medlem tillhandla senast veckan före mötet.

6§ Motioner

Senast fem veckor före årsmötet skall motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

7§ Årsmöte

 1. På årsmötet skall behandlas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll, samt att vid behov vara rösträknare
 4. Stadgeenliga utlysande
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner från medlemmar
 11. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår samt beslut om årsavgift för nästkommande år
 12. Val av styrelse och ersättare
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisorer och ersättare
 15. Vid mötet väckta frågor
 16. Avslutning

8§ Styrelsen

Styrelsen skall bestå av fem ledarmöten samt tre ersättare. Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet.

Samtliga väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en är närvarande. Vid lika rösträtt har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen åligger att utföra beslut fattade av årsmöte och föreningsmöte, att lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning till årsmöte samt att utarbeta förslag till verksamhet och budget.

9§ Firmatecknare

Firmatecknare för föreningen utses av styrelsen *). Postgiro och bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

10§ Räkenskaper

Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen skall senast fyra veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

11§ Revisorer

Revisorerna skall vara två ordinarie och en ersättare, vilka väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

12§Ändringar av stadgar

Ändringar av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet (67%). Om förslag finns till stadgeändring skall detta tas upp som en egen punkt på kallelsen

13§ Upplösning

Upplösningen av föreningen beslutas av två på varandra följande möten, varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fodras att minst 67% av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel skall vid en likvidation användas för syften som stämmer överens med föreningens målsättning i 2§.

*) Lydelsen beslutad vid årsmöte 2019-02-15

Vill du komma i kontakt med oss?

Ordförande

Ronald, 070 - 849 37 62

ronald@uppsticklingarna.se