Mötesprotokoll

Uppsticklingarna – Trädgårdssällskapet i Falkenberg

Protokoll från styrelsemöte tisdagen den 7 maj 2024, klockan 19.00 i Sannagård, Vinberg

  • 1 Mötet öppnas

Ronald van Meeningen hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

  • 2 Val av justerare

Mötet valde Christina Törning till protokolljusterare

  • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

  • 4 Närvaro

Närvarande

Ronald van Meeningen, Frida Nilsson, Annika Ljungberg, Christina Törning, Charlie Jönsson och Arne Carlzon.

Frånvarande

Ingvar Lidebring, Nina Ödman

  • 5 Ekonomisk rapport

Frida informerade att ekonomin följer budget. I kassan finns för närvarande 46 651 kronor.

  • 6 Hemsidan

Frida har träffat Henrik Korslind, som skapade hemsidan, för att lära sig hur hemsidan fungerar.

Mötet beslutade att Frida Nilsson och Nina Ödman sköter hemsidan.

Mötet beslutade att stadgar och mötesprotokoll skall finnas tillgängligt på hemsidan.

  • 7 Övriga frågor

Mötet diskuterade om föreningen ska erbjuda möjligheten att byta eller sälja fröer i samband med nästa årsmöte. Förslaget tas med i höstens planering inför nästa år.

Mötet diskuterade hur föreningen kan förbättra kommunikationen med medlemmar och delge information till medlemmar på ett bättre sätt. Bland förslagen som kom upp var en Facebookgrupp för endast medlemmar och ett nyhetsbrev som mejlas ut till intresserade 3 – 4 gånger om året. Mötet var överens om att det krävs en del arbete med detta och en lösning kan vara att bilda en grupp med personer som har idéer och kompetens.

Frida Nilsson ordnar en sms-grupp för styrelsen.

Mötet beslutade att kalla den förra Grön Titt kommittén till nästa möte för att få information om deras arbete och förslag på hur den kan förnyas.

Ronald van Meeningen informerade om hur Sällskapet Trädgårdsamatörerna har arbetat med en intresseprofil för att se vad medlemmarna är mest intresserade av. Annika Ljungberg undersöker hur det går att lösa att göra en liknande undersökning av våra medlemmar.

Det finns en grupp på Facebook, Smygtittarna, som är skapad av en grupp medlemmar för att kunna kommunicera med varandra. Den kan eventuellt bli ett komplement till föreningens Facebook.

  • 8 Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 4 september 2024, klockan 19.00 på Sammels väg 2, Glommen

  • 9 Mötet avlutat

 

Vid protokollet

………………………………………..

Arne Carlzon, sekreterare

Justeras

………………………………………..                                   

Christina Törning                                                      

Vill du komma i kontakt med oss?

Ordförande

Ronald, 070 - 849 37 62

ronald@uppsticklingarna.se